Kladenské divadélko

Všeobecné obchodní podmínky

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Předmět podmínek

 • Níže uvedené obchodní podmínky upravují prodej vstupenek na kulturní a jiné akce (dále jen akce) prostřednictvím webových stránek kulturního centra kladenské divadélko (www.kladenskedivadelko.cz), firmy Anna Ledrová, IČ: 67297382, Petra Bezruče 1169, Kladno (dále jen pořadatel) nebo na prodejních místech a všechny smluvní vztahy se zákazníky, které z toho vyplývají.

2. Smluvní vztahy

 • Zakoupením vstupenek vzniká přímý smluvní vztah mezi zákazníkem a pořadatelem. Za provedení a splnění nabízené akce je odpovědný příslušný pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ceny, a to bez udání důvodů.

3. Způsoby prodeje vstupenek

 • Online prodej prostřednictvím webového portálu www.kladenskedivadelko.cz.
 • Prodej na fakturu nebo převodem na základě rezervace. Tímto se rozumí prodej na základě závazné objednávky a úhrada vstupenek na základě rezervace provedené na portálu www.kladenskedivadelko.cz.
 • Prodej v hotovosti na prodejních místech a provozovnách pořadatele.

4. Ceny a poplatky

 • Cena vstupenek je uvedena s DPH, neboť pořadatel je plátcem DPH.
 • Zákazník je povinen, chce-li uplatnit nárok na poskytnutí případně nabízených slev, prokázat oprávněnost nároku na poskytovanou slevu při osobní koupi na prodejním místě a při vstupu na akci příslušné pořadatelské službě. Ceník na jednotlivé akce a podmínky pro poskytování slev jsou uvedeny na webovém portálu www.kladenskedivadelko.cz.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

 • Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
 • Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího.
 • V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 1.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 • V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 1.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 • Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 • Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 • Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Článek II. Prodej vstupenek prostřednictvím webového portálu

1. Popis služby

 • Službou se pro účely této části obchodních podmínek rozumí prodej vstupenek na nabízené akce prostřednictvím webového portálu (dále jen služba).
 • Pro poskytnutí služby je třeba korektně zadat a odeslat všechna data potřebná pro provedení rezervace vstupenek a následně zaplatit příslušnou částku v hotovosti na prodejním místě, případně bezhotovostní formou dle vybraného způsobu nabízeného pořadatelem prostřednictvím webového portálu.

2. Internetová rezervace

 • K objednání služby (dále jen objednávka) tímto způsobem je třeba vyplnit rezervační formulář. Zákazník je povinen překontrolovat správnost a úplnost údajů vyplněných v rezervačním formuláři.
 • Zákazník je povinen před finálním odesláním požadavku překontrolovat správnost vytvořené objednávky. V případě jakéhokoliv problému v průběhu rezervace, který by rezervaci nedovolil dokončit, se zákazník může obrátit na e-mailovou adresu kladenskedivadelko@post.cz.
 • Odesláním požadavku na vybranou vstupenku se zákazník zavazuje řídit pravidly stanovenými v těchto obchodních podmínkách a reklamačním řádu.
 • V případě, že objednávka zákazníka je systémem akceptována, sdělí systém zákazníkovi souhrn zaslané objednávky formou zprávy zaslané elektronickou poštou.
 • Platnost internetové rezervace je zákazníkovi sdělena prostřednictvím potvrzovacího e-mailu. Platnost rezervace vyprší se začátkem představení, kterého se rezervace týká. Poté rezervace pozbývá platnosti.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Osobní údaje

 • Osobními údaji se rozumí informace o zákazníkovi, na základě kterých jej lze přímo či nepřímo identifikovat. Pořadatel shromažďuje a uchovává zákazníkem zadané osobní údaje prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečeném datovém úložišti. Pořadatel prohlašuje, že chrání osobní údaje v souladu Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

2. Bezpečnost dat

 • Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup k osobním údajům jednotlivých zákazníků a/nebo k jejich uživatelským účtům a/nebo k příslušnému datovému úložišti pořadatele a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám. Zákazník prohlašuje, že si je vědom rizik pro něho vyplývajících z výše uvedených neoprávněných zásahů třetích osob.

3. Podmínky místa konání akce

 • Předložením vstupenky při vstupu na místo konání akce vyjadřuje držitel vstupenky souhlas s provozními předpisy místa konání akce, pokyny pořadatele a s podmínkami, které se k nim vážou.
 • Změna programu je vyhrazena.

4. Účinnost všeobecných a obchodních podmínek

 • Pokud by se stalo některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatným, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo na změny či doplňky těchto obchodních podmínek; zakoupením a předložením vstupenky vyjadřuje její držitel souhlas s těmito pokyny.
 • Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 2. 1. 2019.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Článek I. Předmět reklamačního řádu

 • Reklamační řád stanoví postup zákazníka a Pořadatele v případech, kdy přes veškeré úsilí Pořadatele, zákazník shledá oprávněný důvod k podání reklamace na kvalitu poskytované služby, tj. prodeje vstupenek na kulturní akce a případně jiné akce.

Článek II. Prodej vstupenek

 • Prodej vstupenek se realizuje na základě obchodních podmínek pro poskytování služby prodej vstupenek na kulturní akce (dále jen „obchodní podmínky“). Zakoupením vstupenky / vstupenek vzniká smluvní vztah přímo mezi zákazníkem a pořadatelem akce.
 • Zaplacené vstupné se nevrací, není-li v tomto reklamačním řádu výslovně uvedeno jinak. Zakoupená vstupenka se nevyměňuje. V případě ztráty či poškození se náhradní vstupenka neposkytuje.

Článek III. Nestandardní situace při prodeji vstupenek z rezervace

 • Reklamaci lze uplatnit pouze v tom případě, kdy zákazník postupoval podle obchodních podmínek. Reklamace se uplatňuje bezprostředně po nákupu vstupenek přímo na prodejním místě, kde byl prodej vstupenek realizován.
 • Zákazník je povinen bezprostředně po převzetí vstupenky / vstupenek zkontrolovat správnost vytištěných údajů. Na základě okamžité reklamace zákazníka bude reklamovaná vstupenka / vstupenky zrušena a zákazníkovi bude vrácena zaplacená peněžní částka. Není-li technicky možné reklamaci dle výše uvedeného postupu provést, je obsluha prodejního místa povinna se zákazníkem sepsat reklamační list. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. V případě zrušení reklamované objednávky je zákazník povinen vrátit obsluze prodejního místa vydanou vstupenku / vstupenky.

Článek IV. Vracení vstupenek

 • Při změně či zrušení akce může zákazník do 7 dnů od data, kdy se měla akce konat, žádat výměnu vstupenek na jinou akci (ve stejné cenové hodnotě), nebo vrácení vstupného. Nebude-li stanoveno jinak, provádí se výměna či vrácení vstupenky / vstupenek na pokladně Pořadatele – restaurant kladenské divadélko, Josefa Hory 1981, Kladno, 272 01 v pracovní dny, mezi 11 – 16 hod.
 • Zákazníci budou v takovém případě informováni o způsobu vracení vstupenek na webovém portálu www.kladenskedivadelko.cz, formou odpovědi na dotaz zaslaný elektronicky.

Článek V. Účinnost reklamačního řádu

 • Reklamační řád je závazný pro zákazníka Pořadatele. Reklamační řád je vypracován v souladu s českým právním řádem, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 • Reklamující souhlasí s tím, že Pořadatel vede jeho osobní údaje uvedené v reklamačním listě ve své evidenci po dobu pěti let od vyřízení reklamace.
 • Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 2. 1.2019.

Loga přijímaných platebních karet a loga systému 3D-Secure