Všeobecné obchodní podmínky a Reklamační řád

Všeobecné a obchodní podmínky

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Předmět podmínek

 • Níže uvedené obchodní podmínky upravují prodej vstupenek na kulturní a jiné akce (dále jen akce) prostřednictvím webových stránek kulturního centra kladenské divadélko (www.kladenskedivadelko.cz), firmy Anna Ledrová, IČ: 67297382, Petra Bezruče 1169, Kladno (dále jen pořadatel) nebo na prodejních místech a všechny smluvní vztahy se zákazníky, které z toho vyplývají.

2. Smluvní vztahy

 • Zakoupením vstupenek vzniká přímý smluvní vztah mezi zákazníkem a pořadatelem. Za provedení a splnění nabízené akce je odpovědný příslušný pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ceny, a to bez udání důvodů.

3. Způsoby prodeje vstupenek

 • Online prodej prostřednictvím webového portálu www.kladenskedivadelko.cz.
 • Prodej na fakturu nebo převodem na základě rezervace. Tímto se rozumí prodej na základě závazné objednávky a úhrada vstupenek na základě rezervace provedené na portálu www.kladenskedivadelko.cz.
 • Prodej v hotovosti na prodejních místech a provozovnách pořadatele.

4. Ceny a poplatky

 • Cena vstupenek je uvedena s DPH, neboť pořadatel je plátcem DPH.
 • Zákazník je povinen, chce-li uplatnit nárok na poskytnutí případně nabízených slev, prokázat oprávněnost nároku na poskytovanou slevu při osobní koupi na prodejním místě a při vstupu na akci příslušné pořadatelské službě. Ceník na jednotlivé akce a podmínky pro poskytování slev jsou uvedeny na webovém portálu www.kladenskedivadelko.cz.

Článek II. Prodej vstupenek prostřednictvím webového portálu

1. Popis služby

 • Službou se pro účely této části obchodních podmínek rozumí prodej vstupenek na nabízené akce prostřednictvím webového portálu (dále jen služba).
 • Pro poskytnutí služby je třeba korektně zadat a odeslat všechna data potřebná pro provedení rezervace vstupenek a následně zaplatit příslušnou částku v hotovosti na prodejním místě, případně bezhotovostní formou dle vybraného způsobu nabízeného pořadatelem prostřednictvím webového portálu.

2. Internetová rezervace

 • K objednání služby (dále jen objednávka) tímto způsobem je třeba vyplnit rezervační formulář. Zákazník je povinen překontrolovat správnost a úplnost údajů vyplněných v rezervačním formuláři.
 • Zákazník je povinen před finálním odesláním požadavku překontrolovat správnost vytvořené objednávky. V případě jakéhokoliv problému v průběhu rezervace, který by rezervaci nedovolil dokončit, se zákazník může obrátit na e-mailovou adresu kladenskedivadelko@post.cz.
 • Odesláním požadavku na vybranou vstupenku se zákazník zavazuje řídit pravidly stanovenými v těchto obchodních podmínkách a reklamačním řádu.
 • V případě, že objednávka zákazníka je systémem akceptována, sdělí systém zákazníkovi souhrn zaslané objednávky formou zprávy zaslané elektronickou poštou.
 • Platnost internetové rezervace je zákazníkovi sdělena prostřednictvím potvrzovacího e-mailu. Platnost rezervace vyprší se začátkem představení, kterého se rezervace týká. Poté rezervace pozbývá platnosti.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Osobní údaje

 • Osobními údaji se rozumí informace o zákazníkovi, na základě kterých jej lze přímo či nepřímo identifikovat. Pořadatel shromažďuje a uchovává zákazníkem zadané osobní údaje prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečeném datovém úložišti. Pořadatel prohlašuje, že chrání osobní údaje v souladu Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

2. Bezpečnost dat

 • Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup k osobním údajům jednotlivých zákazníků a/nebo k jejich uživatelským účtům a/nebo k příslušnému datovému úložišti pořadatele a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám. Zákazník prohlašuje, že si je vědom rizik pro něho vyplývajících z výše uvedených neoprávněných zásahů třetích osob.

3. Podmínky místa konání akce

 • Předložením vstupenky při vstupu na místo konání akce vyjadřuje držitel vstupenky souhlas s provozními předpisy místa konání akce, pokyny pořadatele a s podmínkami, které se k nim vážou.
 • Změna programu je vyhrazena.

4. Účinnost všeobecných a obchodních podmínek

 • Pokud by se stalo některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatným, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo na změny či doplňky těchto obchodních podmínek; zakoupením a předložením vstupenky vyjadřuje její držitel souhlas s těmito pokyny.
 • Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 2. 1. 2019.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Článek I. Předmět reklamačního řádu

 • Reklamační řád stanoví postup zákazníka a Pořadatele v případech, kdy přes veškeré úsilí Pořadatele, zákazník shledá oprávněný důvod k podání reklamace na kvalitu poskytované služby, tj. prodeje vstupenek na kulturní akce a případně jiné akce.

Článek II. Prodej vstupenek

 • Prodej vstupenek se realizuje na základě obchodních podmínek pro poskytování služby prodej vstupenek na kulturní akce (dále jen „obchodní podmínky“). Zakoupením vstupenky / vstupenek vzniká smluvní vztah přímo mezi zákazníkem a pořadatelem akce.
 • Zaplacené vstupné se nevrací, není-li v tomto reklamačním řádu výslovně uvedeno jinak. Zakoupená vstupenka se nevyměňuje. V případě ztráty či poškození se náhradní vstupenka neposkytuje.

Článek III. Nestandardní situace při prodeji vstupenek z rezervace

 • Reklamaci lze uplatnit pouze v tom případě, kdy zákazník postupoval podle obchodních podmínek. Reklamace se uplatňuje bezprostředně po nákupu vstupenek přímo na prodejním místě, kde byl prodej vstupenek realizován.
 • Zákazník je povinen bezprostředně po převzetí vstupenky / vstupenek zkontrolovat správnost vytištěných údajů. Na základě okamžité reklamace zákazníka bude reklamovaná vstupenka / vstupenky zrušena a zákazníkovi bude vrácena zaplacená peněžní částka. Není-li technicky možné reklamaci dle výše uvedeného postupu provést, je obsluha prodejního místa povinna se zákazníkem sepsat reklamační list. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. V případě zrušení reklamované objednávky je zákazník povinen vrátit obsluze prodejního místa vydanou vstupenku / vstupenky.

Článek IV. Vracení vstupenek

 • Při změně či zrušení akce může zákazník do 7 dnů od data, kdy se měla akce konat, žádat výměnu vstupenek na jinou akci (ve stejné cenové hodnotě), nebo vrácení vstupného. Nebude-li stanoveno jinak, provádí se výměna či vrácení vstupenky / vstupenek na pokladně Pořadatele – restaurant kladenské divadélko, Josefa Hory 1981, Kladno, 272 01 v pracovní dny, mezi 11 – 16 hod.
 • Zákazníci budou v takovém případě informováni o způsobu vracení vstupenek na webovém portálu www.kladenskedivadelko.cz, formou odpovědi na dotaz zaslaný elektronicky.

Článek V. Účinnost reklamačního řádu

 • Reklamační řád je závazný pro zákazníka Pořadatele. Reklamační řád je vypracován v souladu s českým právním řádem, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 • Reklamující souhlasí s tím, že Pořadatel vede jeho osobní údaje uvedené v reklamačním listě ve své evidenci po dobu pěti let od vyřízení reklamace.
 • Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 2. 1.2019.